Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Хан Пијесак

Пројектна област

Општина Хан Пијесак, са популацијом од 3800 (званична процјена из 2009. године), налази се у источном дијелу Републике Српске, и састоји се од укупно 26 насеља. Град Хан Пијесак (2200 становника у 950 домаћинстава) налази се на сјеверу крашког планинског подручја Сарајева, на просјечној надморској висини од 1100 метара. У протеклих година десио се значајан пад укупног броја становника. Неколико индустријских постројења за прераду дрвета су тренутно активни.

          
Општа локација општине Хан Пијесак

 
Аеро снимак општине Хан Пијесак  


Услуге канализације и водоснабдијевања у оквиру општине обезбјеђују се од стране општинског предузећа "Јавор". Компанија објезбеђује снабдијевање водом до укупно 3000 становника у зони која обухвата урбано подручје Хан Пијеска, као и сусједна насеља. Предузећу у великој мјери недостаје адекватан стручан кадар, и има тешкоће у одржавању водоводног система. Снабдијевање водом обезбијеђено је из два извора "Краљева Гора" и "Штекавац". Трећи извор, "Поглеђанска вода", са капацитетом од 6 л / с тренутно није активан. Извор  Краљева гора, тренутно снабдијева цијело урбано подручје Хан Пијеска. Она има минимални капацитет од 9 л / с током летњих месеци, као и просјечан капацитет од 17 л / с. Вода се упумпава 270 метара до главног резервоара од 350м3, из којег тече системом гравитације у друге резервоаре или директно у главни дистрибутивни систем. Квалитет воде није често у складу са прописима Републике Српске. Висока мутноћа је присутна у кишном периоду, што је типично за кршка подручја.

Извор Штекавац (просјечан капацитет од 16 л / с) и дистрибутивни систем су развијени од 2004-2007. године. Извор тренутно снабдијева мања насеља у општини Хан Пијесак. Иако може да обезбиједи воду за пиће у градском подручју кроз посебан цијевовод, он се не користи за ову сврху. Квалитет воде није у складу са важећим прописима, како у погледу бактериолошких тако и у погледу хемијских параметара.  Дистрибутивна  мрежа је укупне дужини 20км, са цијевима пречника у распону од 50-200мм. Највећи број потрошача у урбаном подручју Хан Пијесак нема адекватан притисак воде.
Просјечна укупна производња воде је 33 л / с, од два извора, док се само око 10%  одсто укупне производње оприходује на годишњем нивоу. Необрачуната вода је око 55%. Водадистрибутивни  систем данас има укупну дужину од 29км. Цијевни материјали, прије свега се састоје од азбест-цемента и поцинкованог гвожђа. Мијерачи протока су инсталирани само на два извора воде, као и на 60 кућних прикључака. Само око 5% од укупних прикључака су у систему мјерења од њих 1200. Наплата фактурисане воде је веома ниска, јер потрошачи не желе да плате за низак квалитет воде из недавно изграђеног система Штекавац.
Топографија  Хан Пијесак је таква да скоро половина области лежи у сливу ријеке Босне, док друга половина лежи у сливу ријеке Дрине.  Не постоји  систем прикупљања отпадних вода, осим једног колектора у дужини 1,5 км, који се налази у урбаном центру града, који испушта отпад у септичку јаму капацитета 200м3. Око 750 становника су повезани на колектор отпадних вода, преостало становништво користи септичке јаме, или нема одговарајућу форму одлагања отпадних вода.

Приоритетни циљеви пројекта

Општина је дефинисала, главне развојне потребе:

  • Санација  постојеће дистрибутивне водовдне мреже (дужине 10км), као и изградња система за прикупљање атмосферских  канализационих вода (приближне дужине 22 км сваки).
  • Општина жели да смањи необрачунату воду у урбаном подручју Хан Пијеска, и жели да  користи  Краљеву Гору као свој једини извор воде у дугорочном периоду (прекине снабдевање водом из извора Штекавци).

> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.