Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Требиње

Пројектна област

Општина Требиње, обухвата 18 заједница у којима живи укупно око 33.000 становника. Општина Требиње налази се у југоисточној Херцеговини, и најјужнија је општина у Републици Српској, удаљена око 10 км од Јадранског мора. Општина лежи унутар крашких области. Град Требиње (27.000 становника) налази се дуж обе стране реке Требишњице, на 275 метара надморске висине. Заступљене су метална и текстилна индустрија.
 
 

Локација општине Требиње
 
 

Фотографија из ваздуха Требиње
    
 

Поглед на ријеку Требишњицу     


Водоводне и канализационе услуге у општини су обезбијеђене од стране општинског предузећа "Водовод". Предузеће снабдијева водом до укупно 30.000 становника у зони Града, 18 сусједних насеља, односно области на истоку, југу и западу града. Око 1.000 становника се снабдијева из приватних бунара.

Водоснабдијевање је обезбијеђено из крашкох извора "ОКО" (минимални капацитет од 760 л / с), на лијевој обали реке Требишњице. Просјечна укупна производња воде износи 95 л / с. Локација  садржи водозахватни објекат, црпне станице, као и 400м3 резервоара.

Током љетњих мјесеци, постоји несташица воде, нарочито у западним дијеловима система. Закључак, након обављеног разговора са представницима предузећа, је да је квалитет воде у складу са прописима Републике Српске, па се редовно конзумира од стране становника као пијаћа вода. Не постоје проблеми са квалитетом воде на извору.

Губици воде, процијењени од стране предузећа, износе на 55-60%. Минимални ноћни токови (углавном представљају физичке губитке) износе 130 л / с. Мјерење је извршено на свих 7.100 прикључака. Необрачуната потрошња износи око 20 одсто укупне потрошње воде.

Дистрибутивни систем воде изграђен је за вријеме Аустро-Угарске монархије, а данас има укупну дужину од 88км. Цијеви се састоје, прије свега, од азбест-цемента, поцинкованог гвожђа, челика, и ХДПЕ, и пречника су до 600мм. Укупна запремина у пет постојећих резервоара износи 3.900 м3.

У разговору, са предтавницима предузећа утврђено је да се недостаци постојећег система односе на недовољну запремину резервоара Око и Крш, ниске радне притиске у вишим зонама (Хрупјела, Виногради, Подвори, Полиција, и Засад), недостатак тачности у постојећим кућним водомјерима, недостатак мјерних апарата на изворима, недовољно дистрибутивних цјевовода, неадекватне телеметрије и контроле система, као и лошег стања азбест-цеметних цијеви (30 година).
 
    
Постојеће извориште “Око”   

Око 40% од укупне популације општине је прикључено на систем прикупљања отпадних вода. Канализациони колектори су углавном од бетона и ПВЦ. Из разговора са представницима предузећа утврђено је, да је тренутно стање постојећег канализационог система веома лоше (структурално сиромашне цијеви, честе блокаде).

Посотјећи резевоар “Крш”
 

Постројење за пречишћавање отпадних вода, са капацитетом од 30.000 ПЕ, налази се уз десну обалу ријеке Требишњице. Постројење, укључујући механичке и биолошке терапије, је постављено почетком 1980-их, а неке замјене електро-машинске опреме су извршене средином 2010. године.

Приоритетни циљ пројекта

Општина је као приоритетне истакла сљедеће пројекте за реализацију.  За исте је урађена потребна документација.
Надоградња резервоара воде "Крш"
Предложени пројекат обухвата изградњу додатног складишног капацитета (В = 2000м3) за резервоар Крш (постојећи обим 2000 м3), реконструкцију доводних и одводних цијеви, и повизивање телеметријског система са постојећом црпном станицом за другу зону притиска.

Изградња дистрибутивног цјевовода "Хрупјела" - "Виногради"
Главни пројекат је завршен у 2009. години, и предлаже изградњу главног дистрибутивног цјевовода (Л = 850м, ДН350) на трећој зони притиска, у насељима Хрупјела и Виногради.

Изградња дистрибутивних цјевовода "Крш" - "Школски Центар"
Главни пројекат је завршен у 2009. години, и предлаже изградњу главног цјевовода (Л = 630м) из резервоара Крш, на подручју Школски Центар.
 
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.