Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Теслић

Пројектна област

Општина Теслић, са око 53.000 становника, налази се у централном делу Републике Српске, и обухвата 49 насеља, која покривају површину од 850км2. Град Теслић и поред приградских насеља (укупно 14.500 становника) налази се дуж ријеке Велика Усора, на просјечној надморској висини од 200 метара надморске висине. Главно градско насеље Бања Врућица (3.000 становника) садржи спа центар са популарним рекреативним објектом.

Локација општине Теслић

Водоводне и канализационе услуге у општини су обезбијеђене од стране општинског предузећа "Рад". Ово предузеће обезбјеђује снабдијевање водом до укупно 22.000 становника унутар градског подручја, као и у неколико приградских и сеоских насеља. У општини постоји и неколико  независних водоводних и канализационих система.

Водоснабдевање у општини Теслић обезбијеђено је из водозахвата ријеке Усоре, 8 км узводно од града. Постројење за пречишћање воде је изграђено 1968. године, и укључује седиментирање, филтрацију и хлоринзацију воде. Просјечна производња воде износи 60 л / с, што је једнако номиналном  капацитету постројења за пречишћање. Примарни систем дистрибуције воде има укупну дужину од 70км, а цијеви се првенствено састоје од азбест-цемента, са екстензијама, укључујући посљедњиу полиетинску.

Квалитет воде у складу је са прописима Републике Српске, па се конзумира од стране становника као пијаћа вода. Потребе грађана за водом испуњене су и током љетних мјесеци, а водени притисак система је адекватан. Губици воде процјењују се на 40%. Мјерење је извршено на скоро свих 7.100 прикључака.

У градском подручју око 10.000 становника је повезано комбинованим системом прикупљања отпадних вода, укупне дужине од 20км. Систем је изграђен упериоду 1968.-1970. године. Уграђене су цијеви пречника од 200-800мм. Отпадне воде се тренутно испуштају у Малу и Велику Усору, кроз четири главна испуста. Преостали користе септичке јаме, или нема одговарајуће форме одлагања отпадних вода.

Ријека Усора - узводно
 

Приоритетни циљ пројекта

Тренутни приоритети развојних потреба дефинисаних од стране Општине укључују:

Фаза 1 – изградња система за пречишћавање отпадних вода на лијевој обали Усоре (из Теслића на предложене локације пречистача), која обухвата преко 3км од примарних канализационих колектора и двије средње црпне станице:

  • Водоснабдијевање Густи-Горњи Теслић (друга висинска зона), пружање услуга 3.200 становника;
  • Изградња новог акумулацијског резервоара у главном систему (В = 2500м3), због недостатака постојећег;
  • Мјерење губитака воде И смајење истих (постојићи губици око 40%).> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.