Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Приједор

Област пројекта

Општина Приједор је друга по величини општина у Републици Српској, налази се у сјеверо-западном дјелу земље, између планине Козаре на сјеверу и Мајдана на југу. Због стратешког географског положаја град представља значајан растући индустријски и комерцијални центар у земљи.

Данас, општина има око 105.000 становника, у 71 насеља, од којих су половина сеоског типа. Град Приједор (33.000 становника) налази се на обалама ријека Сане и Гомјенице. Главне активне индустрије укључују воће и поврће, производњу кекса и објеката за прераду меса.

Локација Приједор

Десна обала ријеке Сане

Водоводне и канализационе услуге пружају се од стране општинског водовододног предузећа "Водовод и канализација". Водоснабдијевање које је у надлежности предузећа обухвата град Приједор, као и општинске суб-центре Љубију, Козарац и Омарску. Предузеће пружа услуге за снабдијевање водом 60.000 становника. Водоснабдијевање у одређеним областима је често у прекиду нарочито у љетњим мјесецима.

Изградња главног водовода у Приједору почела 1961. године, а постојећи данас има укупну дужину од 250 км. Цијеви су углавном од азбест-цемента, поцинкованог гвожђа и пластике, са цијевима пречника до 400мм.

 Укупна просјечна производња воде износи 188 л / с. Необрачуната вода процијењује се од стране Водовода на 55-60%. Само око 50% од 13.000 прикључака су у систему мјерења. Преко 80% укупних извора воде се налази у насељу Тукови, гдје се налази 5 бунара. Два додатна бунара се налазе на локалитету Приједорчанка.

Постојећи систем обухвата прикупљање отпадних вода града Приједора, као и дијелове насеља Тукови и Гомјеница, Омарска и Козарац. Недавно завршен основни систем прикупљања отпадних вода у Туковима био је од великог значаја, јер је 80% од укупних извора воде у овој области. Од 2006-2009, канализациони системи за прикупљање су се подизали у повратничким / избјегличким насељима Главица, Тополик, Врбице, Нова Орловача, Чејреци и Брезичани.

 Око 30.000 становника прикључено је на систем за прикупљање отпадних вода. Канализациони колектори су углавном од бетона, пречника до 1800мм. На основу разговора са представницима Водовода, тренутно стање постојећег канализационог система је веома лоше. Преко 15.000 септичких јама је присутно на основу процјене од стране општине, које често преливају у периоду високог нивоа подземних вода.

Не постоје постројења за третман отпадних вода, а отпадне воде се директно испуштају у локалне потоке и ријеку Сану.

Постојећи испуст директноу ријеку

Приоритетни циљеви пројекта

Општина је навела као приоритете сљедеће пројекте за реализацију, а за које је урађена комплетна пројектна документација:

Изградња секундарне канализационе мреже и кућних прикључака у Туковима предложени радови обухватају изградњу више од 19 км канализационе мреже (ДН160 -250мм) и преко 800 кућних прикључака (укључујући и септичку јаму) у области Тукови.

Област Тукови се налази у оквиру градског подручја Приједор, преко главног моста, дуж лијеве обале ријеке Сане. Преко 80% од укупног броја градских изворишта налазе се у Туковима (пет бунара, дубине од 20-70 м). Завршетак пројекта отпадних вода у овој области (преко 800 домаћинстава / 2500 становника) је од високог приоритета за општину због великог броја кућа које нису прикључне у оквиру зоне санитарне заштите главног извора.

Изградња водоводне мреже у насељима треба да буде повезана са регионалним системом за снабдијевање водом Црно Врело. Предложени радови обухватају изградњу преко 32 километара примарне и секундарне мреже (укључујући и кућне прикључке) за насеља Јелићка, Омарска и Петров Гај. Регионални водовод је планирано да се заједнички спроводи са градом Бања Лука.

 Томашичка језера водоводни пројекат

 Приједлог радова обухвата изградњу примарних објеката и главних мрежа за насеља Јелићка, Омарска и Петров Гај, југоисточно од урбаног подручја Приједора.

 

 

 

 

 

 

 
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.